നീയേ ശരണമെന്‍

നീയേ ശരണമെന്‍ കാര്‍ത്തികേയാ
നിന്‍പദം തേടിനേന്‍ കാര്‍ത്തികേയാഗുഹനേ
കളിയാടും മയിലേറിപ്പോരിക നീ
തപക്കനല്‍ തേടുമെന്‍ മാനസം ചേരുക നീ ഗുഹേനേ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
neeye sharanamen

Additional Info

Year: 
1952
Lyrics Genre: