മോഹനം മോഹനം മോഹനം

മോഹനം മോഹനം മോഹനം
അനുരാഗൈക ലോലമെന്‍മനം
മനം മനം മനം
കളിയോടത്തിലോടിപ്പോരു സുഖം പോരൂ സുഖം
മോഹനം മോഹനം മോഹനം

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
mohanam mohanam

Additional Info

Year: 
1952

അനുബന്ധവർത്തമാനം