വി രാമമൂർത്തി

V Ramamoorthy

ഛായാഗ്രഹണം - വെള്ളിനക്ഷത്രം (1949)