വെള്ളിനക്ഷത്രം

Vellinakshathram
കഥാസന്ദർഭം: 

ശാന്തയെന്ന യുവതിയുടെയും മോഹനെന്ന യുവാവിന്റെയും പ്രണയവും, അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരവുമാണു ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

vellinakshathram poster