കണ്ടിയൂർ പരമേശ്വരൻ കുട്ടി

Kandiyur Parameshwaran Kutti

അഭിനേതാവ് - വെള്ളിനക്ഷത്രം(1949)