കലാനിലയം കൃഷ്ണൻ നായർ

Kalanilayam Krishnan Nair
Kalanilayam Krishnan Nair
Date of Death: 
Thursday, 24 April, 1980
തനിനിറം കൃഷ്ണൻനായർ
സംവിധാനം: 1