ടി ജി ശിവറാംസിംഗ്

T G Sivaram Sing

ഛായാഗ്രഹണം - വെള്ളിനക്ഷത്രം (1949)