ജീവിതവാടി

ജീവിതവാടി പൂവിടുകയായ്
ഭാവി മനോഹരമായ്

ശരദമലാഞ്ചിതചന്ദ്രികയായ്
സരസമണഞ്ഞവൾ എൻപ്രിയയായ്

---ജീവിത....

മാനവജനിതൻ മാന്ന്യതയാർന്നെൻ
മാനസമാശാമോഹനമാഹാ
മധുരസരഞ്ജിതമഞ്ജുളമായ്
മമ മനമാം ശുകി പാടുകയായ്
നീ വിധുമുഖി ജീവിതസഖിയാവുകിലഖിലം
കദനവുമനിതരസുഖതരം
അവനിയിതിവനയി സുരപുരിയായ്

--ജീവിത....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Jeevitha vaadi

Additional Info