എവം നിരവധി

എവം നിരവധി രൂപങ്ങൾ
നരനരുളീട്ടേതിൻ
പൊരുളരുളുന്നഖിലേശൻ

ആ മഹിമാവിൻ പ്രേരണയാർന്നാൽ
ആരുമില്ലന്യൻ പാരിതിൽ നിന്ദ്യൻ
അറിയരുതാത്തൊരാ അനുപമബന്ധത്തെ
അറിവവനേ ഭുവി ദേവൻ.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Evam niravadhi

Additional Info