ആഹാ മോഹനമേ

ആഹാ മോഹനമേ
ജീവിതമേതും കാമ്യകോമളം

ആശാതാരകം പേശലമായി
മമ ഹൃദി വിലസാൻ സമയം ആയിഹ

ആ മണിവീണയിൽ രാഗം ഉതിരും
ശുഭകാലം വരുമേ
ആ മദനോപമൻ ആമയഹീനം
അവിരളസുഖിയായ് അനിശം വാഴണം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ahaa mohaname

Additional Info