ആലോലാമല

ആലോലാമലനീലനീരദനിഭം
മാലേയപങ്കാങ്കിത ശ്രീലാവും
ജഗൈകമോഹനം ആലോകാലോകിതം പൂജിതം
മാലാറ്റും മധുമന്ദഹാസവദ്ദനം-ഭൂലോകരമ്യം
ജഗന്മൂലം പാലിതപാദഭക്തനിവഹം
വന്ദേ സദാനന്ദദം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Alolamala

Additional Info