തൃക്കൊടി തൃക്കൊടി

തൃക്കൊടി തൃക്കൊടി തൃക്കൊടി
വാനിലുയരട്ടെ ഈ തൃക്കൊടി
അപമാനമേലാതെ മമ മാതൃഭൂവിന്റെ
അഭിമാനമിതൃക്കൊടി

അമലാഭമെന്നെന്നുമവനിയ്ക്കു നന്മയ്ക്കു
വഴി കാട്ടിടും തൃക്കൊടി
ഇന്ത്യയുടെ ആത്മചൈതന്യപ്രഭാവത്തെ
വെളിവാക്കിടും തൃക്കൊടി

ശ്രീഗാന്ധിദേവന്റെ ആദർശമായ്
ലൊകത്തിനാനദസന്ദേശമായ്
ഖ്യാതി വിതറിസ്സകലകാന്തി ചിതറി
ഭുവനശാന്തിയരുളി
തൃക്കൊടി തൃക്കൊടി തൃക്കൊടി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Thrikkodi thrikkodi

Additional Info