പോരിനായിറങ്ങുവിൻ

പോരിനായിറങ്ങുവിൻ മുദാ മുദാ
വീരരായ് മരിയ്ക്കുവിൻ സദാ സദാ
ധീരരേ ധരിയ്ക്കുവിൻ കഥാ കഥാ
പാരതന്ത്ര്യമേ മഹാ വ്യഥാ വ്യഥാ

മാതൃഭൂ വിളിച്ചിടുന്നിതാ ഇതാ ഇതാ
പോകുവിൻ മുദാ പോകുവിൻ മുദാ
പോരിനായിറങ്ങുവിൻ മുദാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Porinaayiranguvin

Additional Info