ചിത്രമേള

Chithramela
തിരക്കഥ: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 September, 1967