ആകാശദീപമേ ആർദ്രനക്ഷത്രമേ

ആകാശദീപമേ ആർദ്രനക്ഷത്രമേ
അലരുകൾ കരിയുമീ മണ്ണിൽ വരൂ
ഒരു തരി വെട്ടം പകർന്നു തരൂ (ആകാശ)

കണ്ണില്ലെങ്കിലും കരളില്ലയോ
കണ്മണി എൻ ദുഃഖമറിയില്ലയൊ
അകലെയാണെങ്കിലും ആത്മാവു കൊണ്ടവൾ
അലയുമെൻ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കില്ലയോ
ഓ...ഓ... ( ആകാശ)

അന്ത്യഗാനം കേൾക്കാൻ നീ വരില്ലേ
അതിനനുപല്ലവി പാടുകില്ലെ (2)
അവസാനശയ്യ വിരിക്കുവാനായി
ആത്മാവിൻ പൂവിതൾ നീ തരില്ലേ (ആകാശ)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7.5
Average: 7.5 (2 votes)
Akasa deepame

Additional Info