ജിയോ പ്രൊഡക്ഷൻസ്

Title in English: 
Geo Productions

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ആത്മശാന്തി ജോസഫ് തളിയത്ത് 1952