ആറ്റുവഞ്ചി ഉലഞ്ഞപ്പോൾ

Aatuvanchi Ulanjappol
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 June, 1984

attuvanchi ulanjappol poster