എൻ പി ചെല്ലപ്പൻ നായര്‍

N P Chellappan Nair
എൻ പി ചെല്ലപ്പൻ നായർ-രചന
കഥ: 8
സംഭാഷണം: 7
തിരക്കഥ: 7