പ്രഹ്ലാദ

Prahlada
കഥാസന്ദർഭം: 

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുരാണ ചിത്രമാണിത്. ദാനവചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകനായി ജനിച്ച വിഷ്ണു ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരന്റെ കഥയാണു ചിത്രം

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: