കിളിമാനൂർ മാധവവാര്യര്‍

Kilimanoor Madhavawarier
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 2

സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. 1941ല്‍പുറത്തിറങ്ങിയ "താളപ്രകാശം" മാധവ വാര്യരുടെ സംഭാവനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്‌