Baiju T

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

നിങ്ങളേറ്റവും സ്നേഹിയ്ക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിൽ പോയി അവയ്ക്കു് അനുയോജ്യമായ റേറ്റിങ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ റേറ്റിങ് കൊടുത്ത ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ പേജിൽ വരും.

Entries

Post datesort ascending
Book page തിരക്കഥയുടെ കഥ Sun, 31/05/2020 - 19:27
Lyric ഉദിച്ചുയര്‍ന്നൂ മാമലമേലേ ബുധൻ, 29/04/2020 - 16:39
Lyric സൗപർണികാ സൗപർണികാ ബുധൻ, 11/12/2019 - 20:49
Lyric സിന്ദൂര തിലകാഞ്ചിതേ ബുധൻ, 11/12/2019 - 20:24
Lyric മുത്തുമണിരാധേ വ്യാഴം, 15/11/2018 - 01:06
Lyric പൂ പൂത്തു മിന്നിത്തെന്നും ചൊവ്വ, 03/10/2017 - 00:10
Lyric ദൂരേ പൂപ്പമ്പരം ചൊവ്വ, 03/10/2017 - 00:05
Lyric നവരസ സാരസനടനം ചൊവ്വ, 03/10/2017 - 00:00
Lyric ലില്ലിപ്പൂവിന്‍ നാവില്‍ Mon, 02/10/2017 - 23:55
Artists സാമുവൽ കൂടൽ Mon, 02/10/2017 - 23:48
Lyric മയിലാടും കുന്നിൽ Sun, 01/10/2017 - 02:54
Lyric കാനകത്തൈ കാളിയമ്മന്‍ Sun, 24/09/2017 - 21:39
Lyric മാർകഴിപ്പെണ്ണേ നിൻ Sun, 24/09/2017 - 21:22
Lyric മഞ്ഞും താഴ്വാരവും - M Sun, 24/09/2017 - 21:06
Lyric പൊൻകിനാക്കൾ Sun, 24/09/2017 - 02:09
Lyric തിരിതാഴും സൂര്യന്‍ വ്യാഴം, 21/09/2017 - 00:11
Lyric പൊന്നു വെതച്ചാലും ബുധൻ, 20/09/2017 - 23:11
Lyric ചില്ലലമാലകൾ ചൊവ്വ, 19/09/2017 - 11:17
Lyric കസവു ഞൊറിയുമൊരു വെള്ളി, 15/09/2017 - 13:58
Lyric ഇന്നു മുഴുവൻ വ്യാഴം, 24/08/2017 - 19:15
Lyric ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് വ്യാഴം, 24/08/2017 - 19:08
Lyric മലയപ്പുലയനാ വ്യാഴം, 24/08/2017 - 19:00
Lyric പൊന്നുഷഃകന്യകേ വ്യാഴം, 24/08/2017 - 18:53
Lyric തങ്കമണി താമരയായ് വ്യാഴം, 24/08/2017 - 18:44
Lyric ദു:ഖസ്വപ്നങ്ങളേ നിത്യസത്യങ്ങളേ വ്യാഴം, 24/08/2017 - 18:38
Lyric ബം ബം ശിവ Sun, 30/07/2017 - 02:06
Lyric നേതി നേതി Sun, 30/07/2017 - 02:00
Artists അഭിലാഷ് കല്ലയം Sat, 29/07/2017 - 23:33
Lyric ഞാനുമവനും ചാറ്റിയാലേ Sat, 29/07/2017 - 23:19
Lyric നീലാമ്പൽ നിലവോടു Sat, 29/07/2017 - 12:27
Lyric പ്രണവാകാരം മോദകരം Sat, 29/07/2017 - 11:59
Lyric പുഞ്ചപ്പാടത്തെ ചൊവ്വ, 20/06/2017 - 19:26
Lyric മെല്ലെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ചൊവ്വ, 20/06/2017 - 19:23
Lyric ഹൃദയം മണിവേണുവിൽ ചൊവ്വ, 20/06/2017 - 19:20
Lyric കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി ചൊവ്വ, 20/06/2017 - 19:12
Artists ഡോണാൾഡ് മാത്യു ചൊവ്വ, 20/06/2017 - 19:09
Lyric അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ബുധൻ, 14/06/2017 - 01:12
Lyric ചിറകുകളായ് ബുധൻ, 14/06/2017 - 01:05
Lyric കണ്ണാകേ മഴവില്ലു ബുധൻ, 14/06/2017 - 00:58
Lyric ഒഴുകിയൊഴുകി ചൊവ്വ, 13/06/2017 - 21:37
Lyric മഴയ്ക്കായ് കൊതിക്കേ Mon, 12/06/2017 - 15:40
Film/Album ഞാവൽപ്പഴം Mon, 12/06/2017 - 15:23
Lyric ഇടനെഞ്ചിൽ ഇടയ്ക്കതൻ Sat, 10/06/2017 - 13:21
Lyric അറിയായ്കയാലല്ല സ്നേഹമേ Sat, 10/06/2017 - 12:46
Book page പവിത്രത്തിലൂടെ വ്യാഴം, 02/03/2017 - 16:52
Book page ഖരഹരപ്രിയയായിരുന്നെങ്കിൽ ചൊവ്വ, 28/02/2017 - 11:51
Book page സിന്ദൂരരേഖയിലെ ഗാനങ്ങൾ Sat, 25/02/2017 - 17:43
Book page മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ ശാസ്ത്രീയസംഗീതം Mon, 20/02/2017 - 00:20
Book page അടിക്കുറിപ്പിനെപ്പറ്റി ഒരു കുറിപ്പ് Sat, 11/02/2017 - 17:36
Book page പ്രജ ̶ വീണ്ടും ചില ആൺ-വീരസ്യങ്ങൾ Sat, 11/02/2017 - 17:31

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
സ്വരസാഗരമേ സംഗീതമേ Sat, 19/06/2021 - 18:27 Corrected a typo (മണ്ഠരി to മൺതരി)
സ്വർണചാമരം ബുധൻ, 16/06/2021 - 11:32 Changed 'സ്വർണ്ണച്ചാമരം' to 'സ്വർണചാമരം' Kept 'സ്വർണ്ണച്ചാമരം' as an alias.
സ്വർണചാമരം വീശിയെത്തുന്ന (F) ബുധൻ, 16/06/2021 - 11:26 Changed 'സ്വർണ്ണച്ചാമരം' to 'സ്വർണചാമരം'. Kept 'സ്വർണ്ണച്ചാമരം' as an alias.
സ്വാമി ശരണം വ്യാഴം, 25/03/2021 - 11:37 1. Changed തീർത്ഥകരായ് ---> തീർത്ഥക്കരെ 2. Updated public video.
കൂറ്റുകാർ നിന്നെ വിളിപ്പതെന്തേ Sun, 29/11/2020 - 17:56 Added video.
രാജൻ ജോസഫ് ചൊവ്വ, 09/06/2020 - 18:04 Added more details.
തിരക്കഥയുടെ കഥ Sun, 31/05/2020 - 20:09 Added intro
സിന്ദൂര തിലകാഞ്ചിതേ വ്യാഴം, 12/12/2019 - 10:23 Added Raga.
ആലോലം കിളി നീലമലര്‍ക്കിളി Sat, 16/03/2019 - 01:10 Fixed a typo and corrected a word.
കുയിൽ സ്വരം കുഴൽ മീട്ടുന്നൂ Sat, 16/03/2019 - 01:05 Added public video.
ഒരു മഴയിൽ Sat, 16/03/2019 - 01:01 Fixed a typo.
ഞാന്‍ ചൂടിലാട ഉരിയും Sat, 16/03/2019 - 00:50 Changed 'കണിയുകള്‍' to 'കനിയിവൾ.'
ഏതോ വാർ‍മുകിലിൻ Mon, 11/03/2019 - 00:42 Corrected typos and added public video.
മാലിനീ വനമാലിനീ Sun, 10/03/2019 - 17:52 Corrected typos and added public video.
അനുജേ നിനക്കായ് Sun, 10/03/2019 - 17:41 Changed സീതാംശു to ശീതാംശു.
ബോധേശ്വരൻ Sun, 10/03/2019 - 16:42 Added profile picture.
പവിഴമുന്തിരി തേൻകനി Sat, 09/03/2019 - 17:18 Changed കിന്നരൻ to കിന്നരം
പൊന്മുളം ചൊവ്വ, 05/03/2019 - 12:55 Made corrections.
ആത്മാവില്‍ പെയ്യും വെള്ളി, 01/03/2019 - 09:59 Made corrections.
മലയുടെ മേലേ കാവില്‍ വ്യാഴം, 28/02/2019 - 22:53 Made corrections.
തകിലും പൊൽത്തുടിയും കൊമ്പും Mon, 25/02/2019 - 15:40 Fixed minor alignment issues.
കേഴാതെ കണ്മണീ Mon, 25/02/2019 - 15:30 Added public video
ഒന്നു ചിരിക്കൂ ചിരിക്കൂ സഖീ Mon, 25/02/2019 - 15:21 Added public video.
താരം താരം തേരിൽ Mon, 25/02/2019 - 15:10 Added public video.
ആരാരോ ആർദ്രമായ് വ്യാഴം, 21/02/2019 - 00:14 Made minor corrections.
ഇന്ദിന്ദിരങ്ങൾ വ്യാഴം, 21/02/2019 - 00:06 Made minor updates.
എന്നും നിന്‍ നാമങ്ങള്‍ ബുധൻ, 07/02/2018 - 18:19 Minor corrections.
പൂ പൂത്തു മിന്നിത്തെന്നും ചൊവ്വ, 03/10/2017 - 00:10 Added details and lyrics.
മയിലാടും കുന്നിൽ Sun, 01/10/2017 - 02:54 Added details, lyrics, and video.
ഏതോ സ്നേഹലാളനം Sun, 01/10/2017 - 02:28 Corrected mistakes and added missing lines in Charanam.
പൊൻകിനാക്കൾ Sun, 24/09/2017 - 02:09 Added details and lyrics.
പൊന്നു വെതച്ചാലും ബുധൻ, 20/09/2017 - 23:11 Added details, lyrics, and video.
ചില്ലലമാലകൾ ചൊവ്വ, 19/09/2017 - 11:17 Added details, lyrics, and video.
വാൽക്കണ്ണെഴുതി Sat, 16/09/2017 - 11:43 Added Lyrics.
മകനേ വ്യാഴം, 14/09/2017 - 00:30 Added Lyrics.
ഒരു വേള വ്യാഴം, 14/09/2017 - 00:28 Added Lyrics.
സുറുമയിൽ നീല ബുധൻ, 13/09/2017 - 23:44 Added Lyrics
ഹൃദയവാതിൽ ബുധൻ, 13/09/2017 - 23:03 Changed title from ഹൃദവാതിൽ to ഹൃദയവാതിൽ.
കാന്താ വെള്ളി, 01/09/2017 - 14:08 Added Lyrics
അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വെള്ളി, 01/09/2017 - 13:50 Added Lyrics
ഈ വഴിയിൽ വെള്ളി, 01/09/2017 - 13:27 Added Lyrics
മെല്ലെ മനസ്സിനുള്ളിൽ വെള്ളി, 01/09/2017 - 13:10 Added Lyrics
ഹൃദയം മണിവേണുവിൽ വെള്ളി, 01/09/2017 - 12:56 Added Lyrics.
ബം ബം ശിവ Mon, 28/08/2017 - 12:31 Added Lyrics
നേതി നേതി Mon, 28/08/2017 - 12:12 Added Lyrics
ദു:ഖസ്വപ്നങ്ങളേ നിത്യസത്യങ്ങളേ Mon, 28/08/2017 - 11:38 Added Lyrics.
ഈ കാറ്റ് Sun, 27/08/2017 - 10:26 Updated a couple of words.
ഇന്നു മുഴുവൻ വ്യാഴം, 24/08/2017 - 19:15 Added lyrics and details.
മലയപ്പുലയനാ വ്യാഴം, 24/08/2017 - 19:00 Added lyrics and details.
ഇടനെഞ്ചിൽ ഇടയ്ക്കതൻ Mon, 12/06/2017 - 15:43 വരികളും വിവരങ്ങളും ചേർത്തു

Pages

നൽകിയ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

സിനിമ സംഭാവന
വിശ്വ വിഖ്യാതരായ പയ്യന്മാർ First movie information