സിറ്റാഡൽ ഫിലിം കോർപ്പറേഷൻസ്

Title in English: 
Citadel film corporations

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ആത്മശാന്തി ജോസഫ് തളിയത്ത് 1952

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ബാങ്കിൾസ് ഡോ സുവിദ് വിൽസണ്‍ 2013