മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല

Minnunnathellam ponnalla
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 17 August, 1957

minnunnathellam ponnalla poster