മുകുന്ദേട്ടാ സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു

Mukundetta Sumithra Vilikkunnu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 January, 1988