വിശ്വനാഥൻ വടുതല

Viswanathan Vaduthala

മഴപെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധാന സഹായി ആയി പ്രവർത്തിച്ചു