അയൽ‌വാസി ഒരു ദരിദ്രവാസി

Released
Ayalvasi oru daridravasi
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 November, 1986