എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
N Gopalakrishnan
എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ-എഡിറ്റർ-ചിത്രം
Alias: 
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എൻ