പട്ടുതൂവാല

Pattuthoovala (Malayalam Movie)
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 20 November, 1965