കുമാരസ്വാമി & കോ

നിർമ്മാണം

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
കലയും കാമിനിയും പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1963

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
അനിയത്തി എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1955
സി ഐ ഡി എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1955
ജയില്‍പ്പുള്ളി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1957
പാടാത്ത പൈങ്കിളി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1957
മറിയക്കുട്ടി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1958
കാട്ടുമൈന എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1963
കലയും കാമിനിയും പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1963
കറുത്ത കൈ എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1964
ആ‍റ്റം ബോംബ് പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1964
അൾത്താര പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1964
കളിയോടം പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1965
മായാവി ജി കെ രാമു 1965
പട്ടുതൂവാല പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1965
കാട്ടുമല്ലിക പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1966
പുത്രി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1966
പ്രിയതമ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1966
കറുത്ത രാത്രികൾ മഹേഷ് 1967
ലേഡി ഡോക്ടർ കെ സുകുമാരൻ 1967
കടൽ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1968
വിപ്ലവകാരികൾ മഹേഷ് 1968