കുമാരസ്വാമി & കോ

നിർമ്മാണം

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
കലയും കാമിനിയും പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1963

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഇതു ഞങ്ങളുടെ കഥ പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1982
സ്വപ്നങ്ങൾ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1970
മധുവിധു എൻ ശങ്കരൻ നായർ 1970
ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടിയുടെ മകൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1971
കൊച്ചനിയത്തി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1971
പ്രതികാരം കുമാർ 1972
പ്രൊഫസ്സർ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1972
കാട് പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1973
സ്വർഗ്ഗപുത്രി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1973
ദേവി കന്യാകുമാരി പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1974
യൗവനം ബാബു നന്തൻ‌കോട് 1974
സ്വാമി അയ്യപ്പൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1975
ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1976
ഉദ്യാനലക്ഷ്മി കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, സുഭാഷ് 1976
ശ്രീ മുരുകൻ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1977
വിടരുന്ന മൊട്ടുകൾ പി സുബ്രഹ്മണ്യം 1977
പുതിയ വെളിച്ചം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 1979
വേനലിൽ ഒരു മഴ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 1979
അമ്പലവിളക്ക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 1980
ഭക്തഹനുമാൻ ഗംഗ 1980