കാട്ടുമല്ലിക

Released
Kaattumallika Malayalam Movie 1966
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 7 September, 1966