സി എൽ ആനന്ദൻ

C L Anandan

തമിഴ് നടനും നർത്തകനുമായിരുന്ന ആനന്ദിന്റെ മകളാണ് ഡിസ്കോ ശാന്തി