കാട്ടുമൈന

Kattumaina (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

വന്മലക്കൂട്ടത്തിലെ മൂത്തോരായ ആദിച്ചനരയന്റെ മകൻ വീരനും (ആനന്ദൻ) തേന്മലക്കൂട്ടത്തിലെ മാർത്താണ്ഡനരയന്റെ വളർത്തുപുത്രി മൈനയും (ശാന്തി) പ്രേമബദ്ധരാണ്. ഈ കുടുംബക്കാർ തമ്മിൽ വിദ്വേഷമുണ്ട്. ആദിച്ചനരയന്റെ അനന്തിരവൾ നീലിയുമായി (ഷീല) ജിയോളജിക്കാരൻ പ്രഭാകരൻ (പ്രേംനസീർ) പ്രേമത്തിലാവുന്നു. അഭ്രഖനി കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ എത്തിയതാണിദ്ദേഹം. പ്രഭാകരനോട് മൈനയ്ക്കു തോന്നിയ സഹോദരനിർവ്വിശേഷമായ സ്നേഹത്തെ വീരൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാ‍ാക്കുന്നു. മൈന വാസ്തവത്തിൽ പ്രഭാകരന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സഹോദരിയാണെന്ന് അവളണിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാലയും പതക്കവും വെളിവാക്കുന്നു. വിഭിന്നമലക്കാരുടെ വർഗ്ഗപ്പോർ അവസാനിക്കുന്നു.

 

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

kattumaina poster