നാഗവള്ളി ആർ എസ് കുറുപ്പ്

Nagavalli RS Kurupp

ശ്രീ എന്ന പേരിലും ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു