നാഗവള്ളി ആർ എസ് കുറുപ്പ്

Nagavalli RS Kurupp
Date of Birth: 
Friday, 25 May, 1917
ശ്രീ
സംവിധാനം: 1
കഥ: 12
സംഭാഷണം: 32
തിരക്കഥ: 27

ശ്രീ എന്ന പേരിലും ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു