സ്വർണ്ണപ്പക്ഷികൾ

Released
Swarna Pakshikal
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 October, 1981