മാനി മുഹമ്മദ്

Mani Muhammed
കഥ: 5
സംഭാഷണം: 10
തിരക്കഥ: 8

രജനീഗന്ധി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ, സംഭാഷണം രചന നിർവഹിച്ചു