അടവുകൾ പതിനെട്ട്

Adavukal Pathinettu
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 June, 1978