ദേവാംഗനേ

ദേവാംഗനേ....

ദേവാംഗനേ നീയീ ഭൂമിയിൽ

എന്റെ
രാഗവേണുവിലേതോ

സ്വരമാധുരീ ലയമായ് വരൂ

ജീവനിൽ താളമായ്
ഉണരൂ

(ദേവാംഗനേ...)

ഈ ലോകസൗന്ദര്യമാകെയെൻ
ദേവിയിൽ

ഇണങ്ങിനിന്നൂ... നിറഞ്ഞുനിന്നൂ...

ആ സർഗ്ഗസംഗീതധാരയുണർന്നൂ

അതിലൊരു ബിന്ദുവായ് ഞാനലിഞ്ഞു

(ദേവാംഗനേ...)

സൂര്യനും ചന്ദ്രനും
നിൻ കാലടികളെ

തഴുകിയുറങ്ങാൻ കൊതിച്ചുനിന്നൂ

കുങ്കുമത്താലവുമായി
വരുന്നൊരു

സന്ധ്യയും ഉഷസ്സും നിൻ സഖിമാരായ്

(ദേവാംഗനേ....)