ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം

Hridayam Oru Kshethram (Malayalam Movie)