വി രാമചന്ദ്രൻ

Name in English: 
V Ramachandran
Alias: 
വി രാമചന്ദ്രൻ(സീനിയർ നടൻ- 1950തുകൾ)