കളിയോടം

Released
Kaliyodam-Malayalam Movie 1965
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 10 April, 1965