ജയന്തി

Name in English: 
Jayanthi
Alias: 
കളിയോടം

പ്രശസ്ത തമിഴ് നടി