ഇല്ലൊരു തുള്ളിപ്പനിനീര്

ഇല്ലൊരു തുള്ളിപ്പനിനീരുമെന്‍ കയ്യില്‍
പൊള്ളുമീ കണ്ണുനീരല്ലാതെ
ഇല്ലൊരു തുള്ളിപ്പനിനീരുമെന്‍ കയ്യില്‍
പൊള്ളുമീ കണ്ണുനീരല്ലാതെ
ധന്യമാതാവേ നിന്‍ പുണ്യപാദങ്ങളെന്‍
കണ്ണീരിന്‍ ചൂട് പൊറുക്കേണമേ 

ഇല്ലൊരു തുള്ളിപ്പനിനീരുമെന്‍ കയ്യില്‍
പൊള്ളുമീ കണ്ണുനീരല്ലാതെ

വിണ്ണിന്റെ പൊന്നുണ്ണിപൈതലെ താരാ‍ട്ടി
അമ്മിഞ്ഞയൂട്ടിയൊരമ്മയല്ലേ
വിണ്ണിന്റെ പൊന്നുണ്ണിപൈതലെ താരാ‍ട്ടി
അമ്മിഞ്ഞയൂട്ടിയൊരമ്മയല്ലേ
മണ്ണിന്റെ പാപത്തിന്‍ പൂവാണു ഞാന്‍ എന്റെ-
കണ്ണീരിന്‍ പൂജ കൈക്കൊള്ളേണമേ 
മണ്ണിന്റെ പാപത്തിന്‍ പൂവാണു ഞാന്‍ എന്റെ-
കണ്ണീരിന്‍ പൂജ കൈക്കൊള്ളേണമേ 

ഇല്ലൊരു തുള്ളിപ്പനിനീരുമെന്‍ കയ്യില്‍
പൊള്ളുമീ കണ്ണുനീരല്ലാതെ

ജീവിതത്തിന്റെ കുരിശ് ചുമന്നു ഞാന്‍
ഈ വഴിവക്കില്‍ തളര്‍ന്നു വീണു
ജീവിതത്തിന്റെ കുരിശ് ചുമന്നു ഞാന്‍
ഈ വഴിവക്കില്‍ തളര്‍ന്നു വീണു
കത്തുന്ന നൊമ്പരമാണു ഞാന്‍ നിന്‍കഴല്‍ - 
മുത്തുമീ ഏഴയെ കാത്തീടണേ 
കത്തുന്ന നൊമ്പരമാണു ഞാന്‍ നിന്‍കഴല്‍ - 
മുത്തുമീ ഏഴയെ കാത്തീടണേ

ഇല്ലൊരു തുള്ളിപ്പനിനീരുമെന്‍ കയ്യില്‍
പൊള്ളുമീ കണ്ണുനീരല്ലാതെ
ഇല്ലൊരു തുള്ളിപ്പനിനീരുമെന്‍ കയ്യില്‍
പൊള്ളുമീ കണ്ണുനീരല്ലാതെ
ധന്യമാതാവേ നിന്‍ പുണ്യപാദങ്ങളെന്‍
കണ്ണീരിന്‍ ചൂട് പൊറുക്കേണമേ 

ഇല്ലൊരു തുള്ളിപ്പനിനീരുമെന്‍ കയ്യില്‍
പൊള്ളുമീ കണ്ണുനീരല്ലാതെ

Illoru Thulli Panineerum