മുന്നിൽ പെരുവഴി മാത്രം

മുന്നിൽ പെരുവഴി മാത്രം
കൈ വന്നതു വേദന മാത്രം - നിൻ
കണ്ണീർത്തുള്ളികൾ ഏറ്റു വാങ്ങാൻ
ഇന്നീ മൺ തരി മാത്രം 
(മുന്നിൽ... )

തണൽമരമില്ലാ തല ചായ്ക്കാനൊരു-
വഴിയമ്പലമില്ലാ
തളർച്ചയാറ്റാൻ ദാഹം തീർക്കാൻ
തണ്ണീർപ്പന്തലുമില്ലാ - ഒരു
തണ്ണീർപ്പന്തലുമില്ലാ 
(മുന്നിൽ... )

നിറകതിരെന്നു നിനക്ക് തോന്നിയ-
തൊരു പാഴ്പ്പതിരെന്നോ
നിറഞ്ഞ രാഗം നീട്ടിയ മാല്യം
നീയണിഞ്ഞില്ലല്ലോ 

മുന്നിൽ പെരുവഴി മാത്രം
കൈ വന്നതു വേദന മാത്രം - നിൻ
കണ്ണീർത്തുള്ളികൾ ഏറ്റു വാങ്ങാൻ
ഇന്നീ മൺ തരി മാത്രം 

Munnil Peruvazhi Maathram..!!(Mini Anand)