പി സി ശേഖരപിള്ള

Name in English: 
P C Sekharapillai
Alias: 
അസിസ്റ്റന്റ് കലാസംവിധാനം