കലയും കാമിനിയും

Kalayum Kaminiyum (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 

kalayum kaminiyum