ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത

Sreemadh BhagavathGeetha
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 January, 1977