വള്ളത്തോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

Vallathol Unnikrishnan

'മക്കൾ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായകനായിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട് : എതിരൻ കതിരവന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്