ദീപം

സംവിധാനം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 November, 1980