സത്യചിത്ര

Sathyachithra

കാവൽ മാടം, ദീപം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ സിമി എന്ന പേരിൽ അഭിനയിച്ചത്  സത്യ ചിത്രയാണ് . സത്യ ചിത്രയുടെ ആദ്യ പേരായിരുന്നു സിമി.