ഗോപിനാഥ് ബാബു

Gopinath Babu
Date of Death: 
Sunday, 7 November, 2021
സംവിധാനം: 1

എന്തിനോപൂക്കുന്ന പൂക്കൾ,പാതി വഴിയിൽ നിന്ന 'കൊതിതീരുംവരെ'  എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ ഗോപിനാഥ്ബാബു തൃശൂരിൽ 2021 നവംബർ 7 ആം തിയതി അന്തരിച്ചു.